transities sociaal domein  
 
IJK Advies
Meanderstraat 8
5563 BL Westerhoven

Rabobank: 1132.82.249
KvK: 17181002
BTW: NL1411.05.070.B01

T: 06 - 46109407
E:
 
 

Nederlandse gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning, de nieuwe participatiewet en de zorg voor jeugd. Deze drie decentralisaties vormen een grote uitdaging, omdat er nieuwe taken bij komen en er fors bezuinigd moet worden.

de kanteling

Programmamanager

De opdrachtgever van IJK Advies wil vroegtijdig maatschappelijke en financiële risico’s in het veranderende sociale domein wegnemen. Verantwoordelijke afdelingshoofden en portefeuillehouders geven aan dat de interne overkoepelende structuur voor de beleidsterreinen van de transities ontbreken. In het verlengde van de strategische kaders stelt IJK Advies een programmaplan op om de samenhang, interne coördinatie en afstemming te verzorgen op operationeel en tactisch niveau. Na vaststelling van het plan is IJK Advies interim programmamanager om de programmaorganisatie op te tuigen en de doelstellingen te realiseren.

Analyse
In een omgeving met een maatschappelijke noodzaak om versneld te veranderen, met veel inhoudelijke beleidsvelden en met interne en externe partijen is in de gemeentelijke organisatie de constante tactische factor tussen strategie en uitvoering nog niet opportuun belegd en dat biedt een kansrijke verbetering.

programmaniveaus

Verbeteringsrichting op hoofdlijnen
Beslissers beslissen alleen op basis van gecoördineerde signalen en gestructureerde adviezen. Aandacht en capaciteit is vereist om de benodigde inhoudelijke en procesmatige stappen in het sturen op tactisch niveau uit te voeren.

Programmadoelen                         
Het oprichten van een nieuwe programmaorganisatie voor het tijdig realiseren van de strategische doelstelling, het invoeren van de transities en het optuigen van een bijpassende structuur voor bedrijfsvoering.

Maatschappelijke participatie

Gemeenten zijn volop bezig met de veranderingen van de wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Het doel van de participatiewet is iedereen mee te laten doen aan de samenleving. En mensen die een beroep doen op de wet maatschappelijke ondersteuning krijgen te maken met een nieuwe benadering. Eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk is het uitgangspunt. Pas als dat onvoldoende is, wordt beroep gedaan op collectieve voorzieningen. Deze aanpak vraagt om maatwerk van zowel gemeente, burgers, ondernemingen en organisaties.

Participatieplein
Het participatieplein is een bijzonder project in het kader van maatschappelijke participatie en de transformatie. Het participatieplein is een samenwerkingsverband tussen de gemeente en verschillende dienstverlenende lokale organisaties en instellingen. Als het een inwoner van de gemeente even niet lukt om economische te participeren, dan wordt hij gevraagd maatschappelijk te participeren. Het participatieplein helpt daarbij, door het aanbod aan de vraag te koppelen. Het is bedoeld voor alle burgers, maar richt zich in ieder geval op werkloze werkzoekenden met een uitkering.

IJK Advies vervult voor haar gemeentelijk opdrachtgever binnen het participatieplein de regierol. Via concrete initiatieven uit de gemeenschap wordt gezamenlijk gewerkt aan maatschappelijke participatie. Voorbeelden van initiatieven: werken op beschutte werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; computercursussen verzorgen voor ouderen; groente verbouwen voor de plaatselijke voedselbank; gevonden fietsen opknappen om een vak te leren en andere vrijwilligers letterlijk en figuurlijk vooruit te helpen.

Resultaat
In 2013 is het aantal ‘vrijwilligers met een uitkering’ met 60% toegenomen. Per week besteden zij 1.200 uur aan vrijwilligerswerk en sociale activering.